UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 9/07.02.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 7 februarie 2024, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se avizează Strategia privind activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare și de transfer tehnologic 2024-2027. (Anexa 1)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează Politica Universității „Dunărea de Jos” din Galați privind recrutarea deschisă, transparentă și bazată pe merit a cercetătorilor. (Anexa 2)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se avizează solicitarea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila de modificare a Structurii anilor terminali pentru anul universitar 2023-2024, conform Anexei 3.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă. (Anexa 4)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 6. Se avizează Metodologia de organizare a programelor de studii la învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă. (Anexa 5)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 7. Se aprobă Procedura operațională privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ și fișele disciplinelor de la ID/IFR cu cele de la IF. (Anexa 6)

Art. 8. Se aprobă Procedura operațională privind actualizarea periodică a materialelor de studiu realizate în tehnologie ID. (Anexa 7)

Art. 9. Se aprobă Procedura operațională privind instruirea și perfecționarea periodică a întregului personal didactic și administrativ implicat la programele de studii universitare ID/IFR. (Anexa 8)

Art. 10. Se aprobă Procedura operațională privind evaluarea performanțelor întregului personal implicat în programul de studii universitare ID/IFR. (Anexa 9)

Art. 11. Se aprobă Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea procesului didactic (de predare, învățare și evaluare) și de comunicare. (Anexa 10)

Art. 12. Se aprobă Procedura operațională privind întocmirea statelor de funcții la ID/IFR. (Anexa 11)

Art. 13. Se avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. (Anexa 12)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 14. Se avizează Raportul asupra acțiunilor implementate din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 31.12.2023. (Anexa 13)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 15. Se avizează planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, forma de învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere, valabil începând cu anul universitar 2024-2025.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 16. Se avizează planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, forma de învățământ la distanță, de la Facultatea de Litere, valabil începând cu anul universitar 2024-2025.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 17. Se aprobă Raportul anual privind activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „Dunărea de Jos” din Galați pe anul 2023. (Anexa 14)

Art. 18. Se aprobă numirea responsabililor pentru depunerea cererilor de finanțare în competiția de proiecte FDI 2024, conform Anexei 15.

Art. 19. Se aprobă acordarea salariilor diferențiate la nivelul funcțiilor de conducere, după cum urmează:
- În procent de 20%, pentru decani, prodecani și directori de departament;
- În procent de 30%, pentru rector și prorectori.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa 1 Strategia privind activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare și de transfer tehnologic 2024-2027

Anexa 2 Politica Universității „Dunărea de Jos” din Galați privind recrutarea deschisă, transparentă și bazată pe merit a cercetătorilor

Anexa 3 Modificarea structurii anilor terminali pentru anul universitar 2023-2024 la Facultea de Inginerie și Agronomie din Brăila

Anexa 4 Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă

Anexa 5 Metodologia de organizare a programelor de studii la învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă

Anexa 6 Procedura operațională privind asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ și fișele disciplinelor de la ID/IFR cu cele de la IF

Anexa 7 Procedura operațională privind actualizarea periodică a materialelor de studiu realizate în tehnologie ID

Anexa 8 Procedura operațională privind instruirea și perfecționarea periodică a întregului personal didactic și administrativ implicat la programele de studii universitare ID/IFR

Anexa 9 Procedura operațională privind evaluarea performanțelor întregului personal implicat în programul de studii universitare ID/IFR

Anexa 10 Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea procesului didactic (de predare, învățare și evaluare) și de comunicare

Anexa 11 Procedura operațională privind întocmirea statelor de funcții la ID/IFR

Anexa 12 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial

Anexa 13 Raportul asupra acțiunilor implementate din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 31.12.2023

Anexa 14 Raportul anual privind activitatea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „Dunărea de Jos” din Galați pe anul 2023

Anexa 15 Responsabili pentru depunerea cererilor de finanțare în competiția de proiecte FDI 2024

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email