UGAL

Descriere: 
Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului de resort şi actualizată periodic, se recunoaşte automat de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România.

Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate mai sus se recunoaşte numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar
Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe. 
 
În vederea recunoaşterii calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul depune dosarul de recunoaştere la secretariatul IOSUD–UDJG, care cuprinde următoarele documente: 
  • cerere de recunoaştere redactată conform modelului (Anexa 1); 
  • act de identitate - copie - şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul); 
  • copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate, respectiv atestatul de recunoaştere emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED), dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate; diplomele care nu sunt emise în limba română vor fi prezentate şi în traducere legalizată; 
  • diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 5 și art. 6, în traducere legalizată; 
  • curriculum vitae al solicitantului în limba română sau engleză care să includă detalii privind activitatea anterioară de conducere de doctorat (după caz); 
  • lista de lucrări a solicitantului în limba română sau engleză. 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în calitate de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, poate solicita și alte documente sau informații, în funcție de criteriile stabilite de școlile doctorale. 
În cererea de recunoaştere se vor menţiona obligatoriu toate datele de contact (corespondenţă) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere. Asigurarea corectitudinii datelor din dosar și trimiterea eventualelor completări sau lămuriri suplimentare, cerute de universitate, revine în responsabilitatea solicitantului. Nesoluționarea cererii nu poate fi imputată universității în cazul în care dosarul este neconform și/sau solicitantul nu dă curs, în termen, solicitărilor privind completarea sau corectarea acestuia.
 
Recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în conformitate cu prezenta metodologie, este valabilă şi produce efecte juridice numai la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
Termenul de verificare, de către secretariatul IOSUD–UDJG, a dosarului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, este de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării în UDJG. 
Termenul de evaluare și de elaborare a Raportului de acceptare sau neacceptare, de către Consiliul Şcolii doctorale la care este arondat domeniul de doctorat al solicitantului, este de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării. 
 
IOSUD–UDJG, în calitate de instituţie de drept public, conform normelor legale în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, după evaluarea dosarului de către Consiliul școlii doctorale la care este arondat domeniul de studii universitare de doctorat al solicitantului, pronunţă soluţia finală cu privire la recunoaşterea/nerecunoașterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Raportului de la Şcoala Doctorală. 
 
Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de către Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
Contestațiile la nerecunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, de către IOSUD-UDJG, se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei. Comisia pentru analiza contestaţiilor va fi propusă de directorul CSUD şi va fi formată din 3 specialişti din domeniul solicitantului.
Răspunsul la contestația depusă, legat de nerecunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, de către IOSUD-DJG, se va comunica, în termen de 5 zile calendaristice, de către conducerea IOSUD–UDJG. 
 
În cazul in care, în derularea procesului de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării, IOSUD-UDJG consideră necesară consultarea organismelor ministerului de resort, termenele prevăzute în prezenta metodologie se prelungesc în mod corespunzător.

Procedura completă:
Link de acces PCUe:
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email