UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 184 din 10 iunie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârilor Consiliului de administrație nr. 62/27.5.2022 și nr. 64/6.6.2022 înaintate Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic, cu termen limită 10 iunie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 76 dintre cei 89 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind repartizarea pe școli doctorale și pe domenii a numărului de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățeni români și pentru cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și a numărului de locuri cu taxă. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, coroborat cu avizul Consiliului de administrație, solicitarea Facultății Transfrontaliere de modificare a structurii anului universitar pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, de la Facultatea de Litere, program autorizat provizoriu, care vor susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea Transfrontalieră. (Anexa 2).

Art. 3. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2022-2023. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2022-2023. (Anexa 4)

Art. 5. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, repartizarea locurilor pentru admiterea la studii universitare de licență, învățământ la distanță/cu frecvență redusă, în anul universitar 2022-2023. (Anexa 5)

Art. 6. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, repartizarea locurilor pentru Anul pregătitor de limba română, în anul universitar 2022-2023. (Anexa 6)

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexa 1: Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul 2022
Anexa 2: Modificări ale Calendarului examenelor de licență/diplomă în anul universitar 2021-2022
Anexa 3: Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2022-2023
Anexa 4: Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2022-2023
Anexa 5: Repartizarea locurilor pentru admiterea la studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă (ID/IFR), în anul universitar 2022-2023
Anexa 6: Repartizarea numărului de locuri pentru Anul pregătitor de limba română în anul universitar 2022-2023

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email