UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 122 din 29 aprilie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 35/26.04.2021, înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 29 aprilie 2021, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, modificarea structurii anilor terminali la programele de studii universitare de licență Drept (IF și IFR) și Administrație publică (IF), conform solicitării Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email