UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 75 din 26 februarie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG, 
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 11 din 18.02.2021, înaintată Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 26 februarie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2021. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și de disertație, în anul universitar 2020-2021. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anul I de studii. (Anexa 4)

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I și ciclul II de studii universitare pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anii II-VI de studii. (Anexa 5)

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2021. (Anexa 6)

Art. 7. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Calendarul de desfășurare a procesului de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării domeniilor de doctorat și școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG. (Anexa 7)

 

Anexa 1: Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2021, cu următoarele anexe:

Anexa 1.1: Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2021, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență

Anexa 1.1a: Criteriile și condițiile de admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie în anul 2021 pentru absolvenții învățământului superior din România, cadre didactice la Facultatea de Medicină și Farmacie

Anexa 1.1b: Condiţiile de admitere la studii prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a realizărilor personale pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene la Facultatea de Medicină şi Farmacie

Anexa 1.2: Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2021

Anexa 2: Criteriile de admitere în învățământul superior pentru candidații olimpici

Anexa 3: Condițiile de înscriere la ciclul II de studii universitare de masterat

Anexa 3.1: Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2021, la ciclul de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență

Anexa 4.1a: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021

Anexa 4.1b: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021 la Facultatea de Medicină și Farmacie

Anexa 4.2a: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021

Anexa 4.2b: Criteriile de admitere 2021 la ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă

Anexa 4.3: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2021

Anexa 5: Detalii privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere din 2021

Anexa 6.1: Condiţiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine

Anexa 6.2: Condiţiile speciale de înscriere și de admitere pentru candidaţii aparţinând etniei romilor, pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială și pentru candidații proveniți din liceele situate în mediul rural

Anexa 6.3: Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetățenii străini din statele non-UE

Anexa 7: Condițiile speciale de înscriere și de admitere la anul pregătitor de învățare a limbii române

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor aferente dosarului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea adeverinței medicale

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea regimului de izolare

Anexa 2: Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și de disertație, în anul universitar 2020-2021

Anexa 3: Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat

Anexa 4: Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anul I de studii

Anexa 5: Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I și ciclul II de studii universitare pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anii II-VI de studii

Anexa 6: Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2021

Anexa 7: Calendarul de desfășurare a procesului de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării domeniilor de doctorat și școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email