UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 119 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia 13 din statul de funcţii al Departamentului de automatică şi inginerie electrică, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică. Drept urmare, dl Vlad Ciprian va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU