UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
 
HOTĂRÂREA
nr.  47/1.9.2016
 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului, 
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 1.9.2016, 
 
HOTĂRĂȘTE:

 
Art. 1.  Se aprobă modificarea comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat pentru sesiunea septembrie 2016, domeniul Filologie, comisia de Literatură franceză, după cum urmează:
Președinte: Prof.dr.habil. Carmen Andrei
Membri:      Prof.dr. Alina Ganea
                     Prof.dr. Gabriela Scripnic
 
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 2. Se aprobă înființarea programului de conversie profesională Cultură Civică, domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii Drept, numărul de ore 560, valabil începând cu anul univeristar 2016-2017.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 3. Se aprobă planul de învățământ al programului de conversie profesională Cultură Civică, domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii Drept, numărul de ore 560, valabil începând cu anul univeristar 2016-2017.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 4. Se avizează transformarea posturilor din statul de funcții a personalului didactic auxiliar și nedidactic, în vederea promovării, conform solicitării Direcției Juridice și Resurse Umane nr. 26327 din 24.8.2016.
Solicitarea se transmite Senatului universitar pentru aprobare.
 
Art. 5. Se amână solicitarea doamnei lector dr. Popescu Gabriela de a efectua activități didactice la Universitatea Danubius din Galați.
 
Art. 6. Se aprobă solicitarea domnului prof.dr. Micu Adrian, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, de a efectua ore în regim de plata cu ora în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2016-2017.
Solicitarea se transmite Senatului universitar pentru aprobare.
 
Art. 7. Se aprobă, la propunerea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, modificarea structurii anului terminal pentru programului de studii universitare de masterat Tehnologii informatice aplicate, după cum urmează:
Examenul de disertație se susține în perioada 19-20 septembrie 2016.
 
Art. 8. Se aprobă, la propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, susținerea unei sesiuni suplimentare de reexaminare pentru studenții acestei facultăți din anul II și VI, în perioada 5-11 septembrie 2016, pentru maximum 2 examene de student.
 
Art. 9. Se aprobă constituirea Consiliului pentru Cercetare Științifică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, conform Anexei.
 
 
RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN
 
Anexă Organizarea și funcționarea Consiliului pentru Cercetare Știinţifică (CCS)
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email