UGAL

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3288/20.02.2012 privitor la numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în ședinţa din 1.10.2013,


H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă mărirea nivelului minim de salarizare pentru tinerii preparatori și asistenți universitari, cu vechime până la 10 ani, cu 100 lei, brut.

Art. 2. Departamentele academice la care se constată deficiențe legate de oportunitatea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, de organizarea și desfășurarea acestor concursuri, nu vor mai avea dreptul să solicite scoaterea la concurs de posturi didactice vacante timp de minimum 1 an.
Se trimite spre aprobare Senatului.

Art. 3. Candidații care se înscriu la concursul de ocupare a unui post didactic vacant vor avea de achitat o taxă necesară acoperirii cheltuielilor de organizare în cuantum de:
- 1.500 lei pentru postul de conferentiar universitar;
- 2.000 lei pentru postul de profesor universitar.
Se trimite spre aprobare Senatului.

Art. 4. Rectorul universității va decide asupra oportunității scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante în baza unei analize a dosarelor potențialilor candidați realizate de o comisie mixtă a Consiliului de Administrație, a Senatului și a departamentului care are în statul de funcții postul solicitat a fi scos la concurs. Comisia va analiza propunerile departamentelor/facultăților prin prisma existenței a cel puțin unui candidat care indeplinește cumulativ criteriile CNATDCU și ale facultății.
Se trimite spre aprobare Senatului.

Art. 5. Orele de aplicații din normele vacante, salarizate în regim de plată cu ora, vor fi repartizate în Statele de funcții, în anul universitar 2013/2014 cu preponderență în norme didactice de asistent universitar.

Art. 6. Se aprobă revenirea domnului prof. dr. Constantin Ploeşteanu de la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti la Facultatea Educaţie Fizică şi Sport.

Art. 7. Se aprobă revenirea domnului prof. dr. Florin Tudor de la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

Art. 8. Se aprobă revenirea domnului Conf. dr. Mihai Floroiu de la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

Art. 9. Se aprobă taxa pentru eliberarea actelor de studii în vederea transferului la alte universități a studenților înmatriculați la buget în cuantum de 1.000 lei.
Se trimite spre aprobare Senatului.


Art. 10. La redactarea și tipărirea tezelor de doctorat se vor respecta următoarele reguli:
10. 1. Structura cadru a tezei de doctorat:
- copertă exterioară - Anexa 1 (format unic propus de UDJG);
- copertă interioară -Anexa 2 (față/verso) ;
- cuvânt înainte (mulțumiri);
- cuprins (în limba română și limba engleză);
- introducere (în limba română și limba engleză);
- notații și abrevieri;
- listă figuri și listă tabele;
- capitole teză;
- capitol final: concluzii generale, contribuții proprii și perspective;
- listă lucrări publicate și prezentate (ISI, IF, BDI, ISBN-ul, link);
- bibliografie;
- anexe (dacă este cazul);
- curriculum vitae (opțional);

10. 2. Redactarea tezelor de doctorat se va face față-verso cu font arial, 11 pct, la un rând.

10. 3. Indexarea fiecărei teze de doctorat susținute public începând cu 1 Octombrie 2013, în funcție de domeniul de studii universitare de doctorat (conform tabelului de mai jos), în cadrul următoarelor serii:
ȘTIINȚE INGINEREȘTI ȘTIINȚE ECONOMICE ȘTIINȚE UMANISTE
Seria I 1. Biotehnologii Seria E 1. Economie Seria U 1. Filologie- Engleză
Seria I 2. Calculatoare și tehnologia informației Seria E 2. Management Seria U 2. Filologie-Română
Seria I 3. Inginerie electrică   Seria U 3. Istorie
Seria I 4. Inginerie industrială    
Seria I 5. Ingineria materialelor    
Seria I 6. Inginerie mecanică    
Seria I 7. Ingineria produselor alimentare    
Seria I 8. Ingineria sistemelor    
 
10. 4. Tipărirea (multiplicarea), contra cost, în format A4 (coperta format unic personalizat IOSUD-UDJG) a unui număr de 5-10 teze de doctorat, la Editura Universității, compartiment multiplicare.


RECTOR,
Prof. univ. dr. Iulian Gabriel BÎRSAN
 
Anexă Copertă teză doctorat
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email