Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (conform H.G. 778/2015)
 

IF- învățământ cu frecvență

Nr.crt. Facultatea Domeniul de studii universitare
 de master
Programul de studii universitare de master Forma de învățământ Număr
credite
1.
Facultatea
de Inginerie
Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică IF 120
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului  IF 120
Materiale și ingineria fabricării (în limba engleză) IF 120
Inginerie industrială Managementul calității în inginerie industrială  IF 120
Ingineria sistemelor integrate de fabricație  IF 120
Grafică și modelare computerizată IF 120
Ingineria materialelor Procese performante pentru calitatea materialelor și a mediului în metalurgie IF 120
Nanotehnologii și materiale multifuncționale IF 120
Materiale avansate și tehnologii inovative IF 120
Ingineria mediului Calitatea mediului și dezvoltare durabilă IF 120
Dezvoltare durabilă și securitate în industrie (în limba engleză) IF 120
2. Facultatea
de Arhitectură Navală
Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) IF 120
Tehnologii avansate în construcții navale  (în limba engleză) IF 120
3. Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică
și Electronică
Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile  IF 120
Electronică de putere și sisteme avansate de conversie IF 120
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Metode avansate de prelucrare a semnalelelor  (în limba engleză) IF 120
Prelucrarea informaţiei pentru aplicaţii multimedia IF 120
Sisteme electronice avansate IF 120
Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată IF 120
Calculatoare și tehnologia informației Sisteme inteligente IF 90
Tehnologii informatice avansate IF 120
4. Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice IF 120
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului IF 120
5. Facultatea
de Știința și Ingineria Alimentelor
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor IF 120
Știința și ingineria alimentelor IF 120
Știința și ingineria bioresurselor acvatice IF 120
Nutriție IF 120
Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentație publică și agroturism  IF 120
Biotehnologii Biotehnologia resurselor naturale  IF 120
Știința mediului Controlul și expertizarea calității mediului IF 120
6. Facultatea
de Științe și Mediu
Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului     IF 120
Matematică Matematică didactică  IF 120
Fizică Analize fizico-chimice în știința materialelor și mediu IF 120
Chimie Chimia fizică a sistemelor disperse IF 120
Știința mediului Științe - Abordarea integrată a științelor naturii IF 120
Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului IF 120
Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediului (în limba engleză) IF 120
7. Facultatea de Litere Filologie Teoria și practica textului IF 120
Traducere și interpretariat (în limba engleză) IF 120
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) IF 120
Literatură, film și reprezentări culturale (în limba engleză) IF 120
Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană IF 120
Științe ale comunicării Comunicare și tehnici de producție mass-media IF 120
8. Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Spațiul românesc între Orient și Occident IF 120
Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) IF 120
Filosofie Filosofie socială. Teoria și practica soluționării conflictelor IF 120
Teologie Istorie și spiritualitate filocalică IF 120
Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială IF 120
9. Facultatea de Arte Teatru și artele spectacolului Teatru muzical IF 120
Muzică Teoria și practica spectacolului liric IF 120
10. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Finanțe Management financiar și bancar IF 120
Marketing Marketing și comunicare în afaceri IF 120
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale IF 120
Management Strategii și politici manageriale IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor IF 120
Contabilitate Contabilitate și audit IF 120
Economie Dezvoltare regională și rurală IF 120
Economie și administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 120
11. Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice Științe administrative Administrație publică și integrare europeană IF 120
Drept Dreptul european al afacerilor IF 90
Științe penale și criminalistică IF 60
Carieră judiciară IF 60
12. Facultatea de Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și management sportiv IF 120
Kinetoterapie la domiciliu  IF 120
Management Management educațional IF 120
13. Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (Cahul) IF 120
Kinetoterapie la domiciliu  (Chișinău) IF 120
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală   (Cahul) IF 120
Traducere și interpretariat (în limba engleză)   (Cahul) IF 120
Traducere și interpretariat (limba română - limba engleză)   -  Comrat IF 120
Drept Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative)  - Cahul IF 120
Științe penale și criminalistică (Chișinău) IF 120
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale  euroregionale  (Cahul) IF 120
Istorie Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)   -  Cahul IF 120
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor   (Cahul) IF 120
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate   (Cahul) IF 120
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism   (Comrat) IF 120