Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de stimulare a studenţilor care obţin rezultate bune la învăţătură, precum şi o formă de sprijin material în scopul protecţiei sociale.

2. La Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi bursele şi alte forme de sprijin material se acordă tuturor studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă, indiferent de forma de finanţare (buget sau taxă), pe baza criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor universitare.

3. Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea criteriilor stabilite de către facultăţi.

4. În fiecare facultate se constituie:

- Comisia de acordare a burselor;
- Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.

Fiecare comisie este formată din două cadre didactice şi un student. În cazul Comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, unul dintre cadrele didactice şi studentul trebuie să fie membri în Consiliul facultăţii. Niciunul dintre membrii comisiei iniţiale de acordare a burselor nu poate face parte din Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Cei trei membri ai fiecărei comisii depun declaraţie că nu sunt în conflict de interese şi nici rude cu studenţii ale căror situaţii sunt analizate.

5. Modalitatea de numire şi modificare a acestor comisii, precum şi componenţa acestora se stabileşte prin vot deschis în Consiliul fiecărei facultăţi. Propunerile de cadre didactice membri în aceste comisii se fac de către fiecare departament al facultăţii printr-o procedură hotărâtă intern, se anunţă Consiliului facultăţii şi se supun votului acestuia. Studentul membru în fiecare dintre cele două comisii este propus de către studenţii membri ai Consiliului facultăţii pe bază de proces verbal şi semnătură. Pentru a preîntâmpina necesităţile de modificare a comisiilor, se constituie o listă de membri supleanţi pentru fiecare comisie. Numărul membrilor supleanţi este la latitudinea fiecărui consiliu profesoral. Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt numiţi cu majoritate simplă de voturi, fiind ordonaţi descrescător în listă în funcţie de numărul de voturi obţinute. Ordinea acestora este prioritară în constituirea comisiei finale.
 
6.Studenţii pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la data afişării listelor la avizier. Contestaţiile se soluţionează în două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.
 

II. CATEGORII DE BURSE

7. Bursele acordate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în condiţiile legii, sunt:
a.      bursă de merit;
b.      bursă de studiu;
c.       bursă de ajutor social.
 
8. Bursele se acordă în funcţie de rezultatele obţinute de studenţi la învăţătură.
 
9. Prezenta metodologie ţine seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe domenii/specializări/programe de studii, iar în cazul burselor de ajutor social, şi de venitul net al familiei studentului sau susţinătorului legal.
 

III.  BURSELE DE MERIT. CRITERII DE ACORDARE

 
10. Bursele de merit se pot acorda numai studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă.
 
11. Bursele de merit nu se acordă studenţilor de la ciclul al II-lea de studii universitare de masterat, nici studenţilor din anul I de la ciclul I de studii universitare de licenţă.
 
12. Pot primi burse de merit numai studenţii care au efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
 
13. Bursele de merit se atribuie studenţilor eligibili pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul precedent, fără a fi revizuite după sesiunea de examene din iarnă.
 
14. Bursele de merit se acordă următoarelor categorii de studenţi :
a. studenţi cu rezultate deosebite la învăţătură;
b. studenţi cu performanţe ştiinţifice - acest tip de bursă se numeşte bursă de performanţă şi se atribuie prin concurs;
c. studenţi cu performanţe cultural artistice deosebite - acest tip de bursă se numeşte bursă de performanţă artistică şi se atribuie prin concurs;
d.  studenţi cu performanţe sportive - acest tip de bursă se numeşte bursă de performanţă sportivă şi se atribuie prin concurs.
 
15. Pentru participarea la concursul de atribuire a burselor de merit, media ponderată anuală minimă din anul precedent trebuie să fie 9, studentul având rezultate deosebite la învăţătură. Consiliul facultăţii poate ridica baremul mediei ponderate anuale pentru acordarea acestor burse.
 
16. Bursele de merit se acordă numai pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă sau de diplomă), pe o perioadă de maximum 10 luni, conform planului de învăţământ şi structurii anului universitar.
 
17. În cazuri excepţionale şi în cazul burselor de performanţă, perioada de acordare a burselor de merit cuprinde şi vacanţele.
 
18. Bursele de merit se acordă în vacanţe numai în următoarele cazuri excepţionale:
- dacă studenţii bursieri sunt orfani de ambii părinţi,
- dacă provin din case de copii sau din plasament familial,
- dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale,
- dacă suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, o boală imunologică, sunt infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. În toate cazurile, certificatele medicale vor fi vizate de Cabinetul medical studenţesc.
 
19. Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanţă în funcţie de performanţele studenţilor care depun dosare pentru obţinerea acestor burse şi de criteriile proprii ale facultăţii. Criteriile specifice aprobate de Consiliul facultăţii se afişează la avizierul facultăţii alături de calendarul procedurilor de acordare a burselor.
 
20. Bursa de performanţă se poate acorda începând cu anul al II-lea de studiu pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs organizat de către facultate.
 
21. Cuantumul bursei de merit este de minimum 400 LEI. Cuantumul bursei de performanţă este de minimum 500 LEI. Aceste cuantumuri pot fi modificate anual prin Hotărâre a Senatului Universităţii.
 

IV.   BURSELE DE STUDIU

22. Bursele de studiu se pot acorda studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, şi celor de la ciclul II de studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă.

23. Pot primi burse de studiu numai studenţii care au efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea descrescătoare a mediilor.

24*. „Bursele de studiu se atribuie studenţilor integralişti (în toţi anii de studii) din anii II-VI de la învăţământul universitar de licenţă şi din anul al II-lea de la ciclul II de studii universitare de masterat, pe baza rezultatelor la învăţătură. Bursele de studiu se revizuiesc anual. Criteriile de acordare a burselor de studiu se stabilesc de Consiliile facultăţilor.”

25. Bursele de studiu pentru studenţii din anul I, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat, se acordă pentru semestrul I în funcţie de media obţinutăla examenul de admitere.

26. Studenţii ciclului al II-lea de studii universitare de master, indiferent de forma de finanţare, pot beneficia de burse de studiu, media minimă de acordare fiind 8,00 (opt). 

27. Consiliul facultăţii stabileşte media minimă de la care se poate acorda bursă de studiu studenţilor din ciclul I de studii universitare de licenţă.

 
28. Bursele de studiu se acordă numai pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă sau de diplomă), pe o perioadă de maximum 10 luni, conform planului de învăţământ şi structurii anului universitar.
 
29. Bursele de studiu se acordă în vacanţe numai în următoarele cazuri excepţionale:
-dacă studenţii bursieri sunt orfani de ambii părinţi,
-dacă provin din case de copii sau din plasament familial,
-dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale,
-dacă suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, o boală imunologică, sunt infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. În toate cazurile, certificatele medicale vor fi vizate de Cabinetul medical studenţesc.
 
30. Cuantumul bursei de studiu este de minimum 300 LEI şi poate fi modificat anual prin Hotărâre a Senatului Universităţii.
 

V.  BURSELE  DE AJUTOR SOCIAL

 
31. Bursele de ajutor social se acordă:
a. studenţilor integralişticărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/ 1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/ 1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, sau de „Erou martir” - cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României; actele depuse vor fi cele prevăzute în adresa M.E.C. 9798/03.08.2001.
b. studenţilor orfani până la vârsta de 26 de ani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri, aceştia având obligaţia de a face dovada situaţiei în care se află;
c. studenţilor cu următoarele afecţiuni medicale:
-          T.B.C., aflaţi în evidenţa unităţilor medicale;
-          diabet;
-          boală malignă;
-          sindrom de malabsorbţie grav;
-          insuficienţă renală cronică;
-          astm bronşic;
-          glaucom;
-          epilepsie;
-          cardiopatie congenitală;
-          hepatită cronică;
-          miopie gravă;
-          boală imunologică;
-          spondiloză enchilozantă sau reumatism articular acut;
-          infecţie cu virusul HIV sau SIDA.

Actele necesare în baza cărora se aprobă acordarea bursei sociale pe motive medicale sunt următoarele:
- certificat medical eliberat/vizat de către Cabinetul medical studenţesc;
- adeverinţă medicală întocmită de către medicul unui cabinet de specialitate din ambulatoriu sau centru de diagnostic şi tratament ori de către un spital în a cărui evidenţă se află studentul în cauză sau în care a fost internat;
- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;
- analize de laborator sau teste de specialitate în original efectuate în ultimele 3 luni (ex. spirogramă, E.K.G., E.E.G., măsurători optometrice, evidenţă oncologie etc).

Actele necesare în baza cărora se eliberează/vizează certificatul medical de către Cabinetul medical studenţesc sunt următoarele:
- biletul de ieşire din spital/ certificat medical/ adeverinţă medicală întocmit/ întocmită de către un medic dintr-un cabinet de specialitate din ambulatoriu sau dintr-un centru de diagnostic şi tratament, ori de către un spital în a cărui evidenţă se află studentul în cauză sau în care a fost internat, însoţite de scrisoare medicală către cabinetul studenţesc;
- copii ale documentelor medicale care atestă afecţiunea, existente la medicul de familie în a cărui evidenţă este studentul şi adeverinţa medicală eliberată de către medicul de familie;
- copie după fişa medicală de evidenţă a bolnavului cronic;
- carnetul de evidenţă specială pentru bolnavii cronici (unde este cazul);
- copie după fişă, în caz de malformaţii congenitale;
- analize de laborator sau teste de specialitate în original efectuate în ultimele 3 luni (SPIROGRAMĂ, E.K.G., E.E.G., AUDIOGRAMĂ, MĂSURĂTORI OPTOMETRICE, EVIDENŢĂ ONCOLOGIE).

Actele medicale se vizează de Cabinetul medical studenţesc.

d. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie, în limita fondului de burse sociale, după acordarea celor de la punctele a, b şi c. Studenţii care solicită bursă de ajutor social vor completa o cerere tip, căreia i se anexează următoarele acte:
-       adeverinţa care precizează venitul salarial mediu net pentru ultimele 3 luni sau cupoanele de pensii (dacă este cazul); în cazul în care unul dintre părinţi sau susţinătorii legali nu are calitatea de salariat sau pensionar se prezintă o declaraţie de autentificare, de la notar, că acesta nu realizează venituri;
-       adeverinţă cu venitul personal al studentului/ declaraţie de autentificare, de la notar, că acesta nu realizează venituri;
-       adeverinţă de venituri de la Primărie;
-       adeverinţă de venituri de la Administraţia Financiară;
-       adeverinţă de elev/ student pentru fraţi;
-       copie certificat naştere pentru fraţii preşcolari;
-       certificat deces/ hotărâre de divorţ (unde este cazul);
-       act care atestă pensia de urmaş sau pensia alimentară (dacă este cazul).

Pentru bursele solicitate în semestrul I, se depun adeverinţe de venit pentru lunile iulie, august şi septembrie ale anului calendaristic în curs, iar pentru semestrul al II-lea, se depun adeverinţe de venit pentru lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie ale anului universitar în curs. Secretariatele facultăţilor verifică actele şi completează pentru fiecare student fişa de calcul.

Comisia de acordare a burselor din facultate verifică actele şi condiţiile stabilite de Consiliul facultăţii şi consemnează pe fişa de calcul hotărârea luată (dacă studentul are dreptul sau nu are dreptul să primească bursa solicitată).
 
32. Bursele de ajutor social se atribuie studenţilor indiferent de forma de finanţare.
 
33. Bursele de ajutor social se atribuie pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă de diplomă sau disertaţie) potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.
 
34. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor numai în următoarele cazuri excepţionale:
- dacă studenţii bursieri sunt orfani de ambii părinţi,
- dacă provin din case de copii sau din plasament familial,
- dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale,
- dacă suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, o boală imunologică, sunt infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. În toate cazurile, certificatele medicale vor fi vizate de Cabinetul medical studenţesc.
 
35. Nu poate primi bursă socială studentul care nu obţine numărul de credite necesare promovării, stabilit prin Regulamentul activităţii universitare a studenţilor (RAUS) şi care, în consecinţă, repetă anul de studii.
 
36. Bursele de ajutor social se revizuiesc după încheierea semestrului I al anului universitar în curs pentru toţi anii de studii. Fac excepţie bursele acordate studenţilor din următoarele categorii:
a. studenţilor integralişticărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea               nr. 42/ 1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/ 1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de “Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, sau de “ Erou martir” – cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României; actele depuse vor fi cele prevăzute în adresa M.E.C. 9798/03.08.2001.
b. studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri, aceştia având obligaţia de a face dovada situaţiei în care se află;
c. studenţilor cu următoarele afecţiuni medicale:
-          T.B.C., aflaţi în evidenţa unităţilor medicale;
-          diabet;
-          boală malignă;
-          sindrom de malabsorbţie grav;
-          insuficienţă renală cronică;
-          astm bronşic;
-          glaucom;
-          epilepsie;
-          cardiopatie congenitală;
-          hepatită cronică;
-          miopie gravă;
-          boală imunologică;
-          spondiloză enchilozantă sau reumatism articular acut;
-          infecţie cu virusul HIV sau SIDA;
-           
37. Cuantumul bursei de ajutor social este de minimum 200 LEI şi poate fi modificat anual prin Hotărâre de Senat.
 

VI. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

 
38. Bursa de ajutor social ocazional, numită şi ajutor social ocazional, se acordă de facultate  în cuantum cel puţin egal cu cel minim stabilit.
 
39. Ajutorul social ocazional se poate acorda şi studenţilor care beneficiază de altă categorie de burse.
 
40. Pentru acordarea ajutoarelor sociale ocazionale facultatea poate crea un fond special din fondul general repartizat pentru acordarea burselor de studiu, de merit şi de ajutor social, în limita a maximum 5 % din acesta.
 
41. Ajutorul social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate atribui următoarelor categorii de studenţi:
- studenţi orfani, defavorizaţi din punct de vedere social, proveniţi din casele de copii, plasament familial, încredinţare;
- studenţi ale căror familii realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât 75% din salariul minim pe economie.
 
42. Ajutorul social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda aceluiaşi student de două ori în decursul unui an universitar.
 
43. Ajutorul social ocazional de maternitate/ paternitate se acordă studentei al cărei soţ sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri în afara burselor. Acest ajutor ocazional se acordă cu ocazia naşterii unui copil şi pe perioada de lehuzie.
 
44. Ajutorul social ocazional de maternitate/ paternitate este suplimentat de un ajutor social ocazional pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut.
 
45. Ajutorul social ocazional  de deces se poate acorda:
- studentului sau studentei, în cazul decesului unui membru al familiei studentului sau studentei (soţ, soţie, copil);
- familiei studentului necăsătorit decedat sau studentei necăsătorite  decedate;
- soţiei studentului decedat căsătorit, dacă aceasta nu realizează venituri;
- soţului studentei decedate, dacă acesta nu realizează venituri
 
46.Cuantumul fiecărui ajutor social ocazional este de minimum 200 LEI şi poate fi modificat anual prin Hotărâre de Senat.
 

VII. REPARTIZAREA FONDURILOR BĂNEŞTI ALOCATE BURSELOR

 
47.Volumul burselor alocat fiecărei facultăţi (VF) din volumul total al burselor disponibile la nivel de Universitate (V), alocat lunar, este proporţional cu numărul studenţilor respectivei facultăţi, finanţaţi de la bugetul de stat.

VF =
Vx
Numarul studentilor facultatii

Numarul studentilor universitatii

48. Bursa de ajutor social se poate acorda studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite. Bursele de ajutor social se acordă în proporţie de până la 15% din fondul de burse repartizat facultăţii. Consiliul facultăţii stabileşte proporţia fondului de burse sociale şi decide asupra creării fondului special pentru acordarea burselor de ajutor social ocazional (maximum 5% din fondul repartizat facultăţii).
 
49.Bursa de merit se acordă după scăderea din volumul burselor alocat facultăţii (VF) a volumului burselor sociale. Facultatea poate stabili criterii specifice pentru volumul burselor de merit şi media ponderată minimă până la care se acordă bursa de merit.
 
50.Volumul rămas (VFR) se obţine  după ce din volumul burselor alocate facultăţii (VF) se scad:
- volumul burselor sociale,
- volumul burselor de ajutor social ocazional (după caz),
- volumul burselor de merit şi al burselor de performanţă.
Volumul rămas (VFR) se distribuie sub formă de burse de studiu pe domenii, specializări sau programe de studii şi/sau pe ani de studii.
 
51.Volumul burselor de studiu (VFS) se alocă pe domenii, specializări sau programe de studii proporţional cu numărul studenţilor respectivelor domenii sau specializări, astfel:
VFS =
VF
Numarul studentilor anului, domeniului sau specializarii

Numarul studentilor facultatii, anului sau domeniului

     Repartiţia burselor pe ani de studii în cadrul domeniilor sau programelor de studii se realizează pe baza metodologiei proprii a Consiliului facultăţii.
 
52. Numărul studenţilor care primesc bursă de studiu se calculează raportând volumul de burse de studiu de la domeniul, specializarea sau programul de studiu respectiv, sau din anul de studiu respectiv la cuantumul bursei lunare de studiu.
 
53. Întrucât numărul burselor de studiu şi de merit este limitat, în caz de medii egale ale ultimilor studenţi, facultatea va face apel la criteriile de departajare stabilite de Consiliul facultăţii.
 
54. Dacă volumul de burse pe domenii (programe de studii) sau ani de studii nu poate fi acordat integral, neîndeplinindu-se condiţiile impuse, valoarea rămasă se redistribuie de către Comisiile de acordare a burselor altor ani de studii sau domenii (programe de studii) după criterii proprii.
 
55. Calcularea mediei ponderate, având în vedere că disciplinele de studiu sunt creditate, se face după următoarea formulă:
                         
M =
Ci ∙ Ni
Ci
în care:
Ci = număr  de credite al disciplinei i;
Ni = nota obţinută la disciplina i;
Media astfel calculată poate fi semestrială pentru anul I şi anuală pentru restul anilor de studii.
 
56. Dacă după acordarea burselor mai rămâne un fond de burse nefolosit, acesta se  repartizează altor specializări şi ani de studii din cadrul aceleaşi facultăţi, pe baza hotărârii Consiliului facultăţii. Dacă în continuare rămâne un fond disponibil, acesta se pune la dispoziţia conducerii universităţii pentru a fi distribuit altor facultăţi sau pentru mărirea cuantumului bursei care trebuie să fie acelaşi pentru programele de studii din întreaga Universitate.  

VII . ALTE DISPOZIŢII 

57. Studentul poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă dintre cele reglementate prin prezenta metodologie (de merit, de studiu, de ajutor social), cu excepţia burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate, deces). Suportul financiar ERASMUS şi alte programe de burse similare (bursele de studiu sau de merit ale diverselor guverne, institute, etc., alte burse de ajutor social din partea altor instituţii) pot fi cumulate cu oricare dintre bursele reglementate prin prezenta metodologie.
 
58. Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
 
59. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare şi  studenţii reînmatriculaţi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.
 
60. Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.
 
61. Studenţii transferaţi de la o altă specializare, facultate sau instituţie de învăţământ superior la învăţământul cu frecvenţă şi studenţii reînmatriculaţi pot primi bursă începând cu semestrul sau anul universitar următor celui în care au promovat verificările (colocviile), proiectele şi examenele de diferenţă stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor corespunzătoare categoriei respective de bursă. Studenţii integralişti transferaţi de la ID/IFR la învăţământul cu frecvenţă nu primesc bursă de studiu, merit sau performanţă în anul universitar în care a avut loc transferul.
 
62. Studentul bursier care îşi întrerupe studiile conform art. 29 din RAUS nu are dreptul să primească niciuna dintre bursele reglementate prin prezenta metodologie şi are obligaţia de a returna contravaloarea bursei primite până la data întreruperii studiilor.
Studentul bursier care nu s-a prezentat la niciun examen în cursul anului universitar şi nu şi-a ridicat bursa pierde dreptul de a intra în posesia ei. Cuantumul bursei neridicate rămâne în fondul de burse, aceasta putând fi redistribuită către un alt student.
 
63. Studentul bursier din ultimul an de studiu primeşte bursa pânăla susţinerea examenului de finalizare a studiilor (licenţă/ diplomă/ disertaţie) în prima sesiune.
 
64. Bursele reglementate prin prezenta metodologie se acordă şi studenţilor plecaţi în străinătate pe baza unor acorduri interuniversitare (Erasmus şi altele).
 

VIII.  DISPOZIŢII  FINALE  

 
65. Plata burselor se face în contul personal de card, pentru toţi studenţii, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni pe parcursul anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă de diplomă sau disertaţie) potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.
 
66. Studenţii care beneficiază de bursă au obligaţia să depună actele necesare pentru virarea pe card a burselor imediat după afişarea listelor nominale cu studenţii bursieri, dar nu mai târziu 15 decembrie la biroul financiar al Universităţii „Dunărea de Jos”din Galaţi,. În cazul în care bursele nu au putut fi virate datorită nedepunerii extraselor de cont în termen, respectivii studenţi pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, suma respectivă se stornează de către Direcţia economică.
 
67. Bursele studenţilor exmatriculaţi, neridicate timp de un an, rămân în fondul pentru burse, urmând să fie redistribuite către alţi studenţi.
 
68. Studenţii cu taxă care au calitatea de salariaţi ai Universităţii şi beneficiază de scutire parţială sau totală de taxă nu pot primi bursă.
 
69. Calendarul procedurilor de acordare a burselor se afişează pe site-ul universităţii şi la avizierele facultăţilor, însoţit, pentru bursele de merit, de criteriile specifice aprobate de Consiliul facultăţii.
 
70. Se aplică prevederile H.G. 769/2005 pentru acordarea burselor de studiu pentru studenţii din mediul rural. Bursele de studiu pentru studenţii din mediul rural se acordă pe bază de contract, cu obligaţia ca studenţii să profeseze în învăţământul din mediul rural, în specialitatea în care s-au pregătit, o perioada cel puţin egală cu cea în care au primit bursa. Cuantumul acestei burse este 350 RON/lună şi se indexează conform legii. Pentru a beneficia de aceste burse, studenţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă domiciliul în mediul rural, să nu aibă restanţe în perioada în care primesc bursa şi să nu repete niciun an universitar. În cazul în care, după absolvirea studiilor, beneficiarul bursei refuză să ducă la îndeplinire obligaţiile contractuale, va restitui integral sumele primite sub formă de bursă, indexate cu indicele de inflaţie. 
 
Prezenta metodologie este completată de:
- Hotărârea Guvernului României nr. 558/1998, anexa 2 - Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material;
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 441 / 2001.
 
Aprobată în Şedinţa Consiliului de Administaţie din 02/04/2015 şi în Şedinţa Senatului din 23/04/2015.

*- Modificarea art. 24. a fost a aprobată prin art. 4 din HCA nr. 66/25.10.2016 și prin art.2 din HS nr. 213/31.10.2016