Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (conform H.G. 575/2015 și H.G. 781/2015)

 
IF- învățământ cu frecvență;   IFR -  învățământ cu frecvență redusă;   ID - învățământ la distanță

Nr
crt
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr
credite
1. Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP IF 240
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240
Ingineria sudării A IF 240
Ingineria securității în industrie AP IF 240
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice A IF 240
Inginerie mecanică A IF 240
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240
Inginerie economică industrială A IFR 240
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240
Ingineria materialelor Știința materialelor A IF 240
Informatică aplicată în ingineria materialelor AP IF 240
2. Facultatea de Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală A IF 240
Sisteme și echipamente navale A IF 240
Arhitectură navală (în limba engleză) AP IF 240
3. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice A IF 240
Electromecanică A IF 240
Electromecanică (în limba franceză) AP IF 240
Inginerie electrică și calculatoare AP IF 240
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240
4. Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila Agronomie Agricultură A IF 240
Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A IF 240
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240
5. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240
Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240
Pescuit și industrializarea peștelui A IF 240
Inginerie și management  în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180
6. Facultatea de Medicină și Farmacie Sănătate Medicină A IF 360
Medicină (Enna - Italia) AP IF 360
Medicină dentară AP IF 360
Farmacie A IF 300
Asistență medicală generală A IF 240
Asistență medicală generală (Enna - Italia) AP IF 240
Moașe AP IF 240
7. Facultatea de Științe și Mediu Matematică Matematică informatică A IF 180
Chimie Chimie A IF 180
Știința mediului Știința mediului A IF 180
8. Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română – Limba și literatura engleză A IF 180
Limba și literatura română – Limba și literatura engleză A ID 180
Limba și literatura română –  Limba și literatura franceză A IF 180
Limba și literatura engleză –  Limba și literatura franceză A IF 180
Limba și literatura franceză –  Limba și literatura engleză AP IF 180
Limba și literatura engleză –  Limba și literatura română AP IF 180
Limba și literatura franceză –  Limba și literatura română AP IF 180
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180
9. Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie Filosofie Filosofie A IF 180
Istorie Istorie A IF 180
Teologie Teologie ortodoxă didactică A IF 180
Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180
Sociologie Sociologie A IF 180
Resurse umane AP IF 180
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene AP IF 180
10. Facultatea de Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240
Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180
11. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Economie Economie agroalimentară A IF 180
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180
Economie și afaceri  internaționale Afaceri internaționale A IF 180
Management Management A IF 180
Marketing Marketing A IF 180
12. Facultatea de Științe Juridice, Sociale
și Politice
Științe administrative Administrație publică A IF 180
Drept Drept A IF 240
Drept A IFR 240
13. Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP IF 180
14. Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești Educație fizică și sport Educație fizicăși sportivă  (Cahul) A IF 180
Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare  (Cahul) A IF 240
Inginerie electrică Electromecanică  (Cahul) A IF 240
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (Cahul) A IF 180
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (Cahul) AP IF 240
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (Cahul) AP IF 180
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (Cahul) AP IF 180
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (Cahul) AP IF 240