UGAL

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administraţie al Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galați își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2001 și ale Cartei Universității.

Acesta este format din Rector, Prorectori, Decani, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor desemnat de organizaţiile studenţeşti legal constituite din universitate.

Consiliul de Administraţie al Universităţii asigură conducerea operativă a universităţii. Acesta este condus de Rector. Rectorul poate invita la şedinţele Consiliului de Administraţie reprezentantul sindicatului, reprezentanţii unor organizaţii studenţeşti sau orice altă persoană ce poate fi consultată în respectiva şedinţă.

Consiliul de Administraţie al universităţii aplică deciziile strategice ale Senatului universitar şi exercită atribuţii specifice conferite de regulamentele în vigoare.

De asemenea, Consiliul de administraţie al universităţii:
  1. stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
  2. aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  3. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  4. avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
  5. aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul universitar;
  6. propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domeniile de interes ale universităţii.
Consiliul de administraţie al universităţii se întruneşte, la iniţiativa Rectorului, ori de câte ori este nevoie.

Consiliul de administraţie al universităţii are următoarea componență:

Nume și prenume Funcția
Prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN Rector Preşedinte Consiliu de Administraţie
Prof. dr. Elena. MEREUȚĂ Prorector
Prof. dr. Gabriela BAHRIM Prorector
Conf. dr. Ștefan BALTĂ Prorector
Conf. dr. ing. Cezar BICHESCU Prorector
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU Director C.S.U.D.
Ing. Romeu HORGIDAN Director General Administrativ
Prof. dr. ing. Lucian GEORGESCU Preşedinte Senat (invitat permanent)
Prof. dr. ing. Silvius STANCIU Director interimar D.F.C.T.T. (invitat permanent)
Prof. dr. ing. Marian BORDEI Decan / Inginerie
Prof. dr. ing. Costel-Iulian MOCANU Decan / Arhitectură Navală
Conf. dr. ing. Gelu GURGUIATU Decan / Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU Decan / Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Prof. dr. ing. Cristian Silviu SIMIONESCU Decan / Inginerie și Agronomie din Brăila
Prof. dr. Mădălina MATEI Decan / Medicină şi Farmacie
Conf. dr. Jenică CRÎNGANU Decan / Ştiinţe şi Mediu
Prof. dr. Michaela PRAISLER Decan / Litere
Prof. dr. Ion CORDONEANU Decan / Istorie, Filosofie şi Teologie
Prof. dr. Adrian MICU Decan / Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. dr. Florin TUDOR Decan / Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
Prof. dr. Teodor NIȚĂ Decan / Arte
Prof. dr. Constantin PLOEȘTEANU Decan / Educaţie Fizică şi Sport
Conf. dr. ing. Nicolae DIACONU Decan / Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Student Cristian GALUS Student / Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Vicepreședinte LSG
Student Georgiana DORAȘCU Student / Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - Președinte LSG (invitat permanent)
Prof. dr. ing. Silviu MĂCUȚĂ Președinte Sindicat (invitat permanent)