UGAL

STUDENT VIZITATOR (visiting student / free-mover) For all the necessary information visit the english version of  our website
 
A. Ce este un student vizitator? 
Studentul vizitator este un student străin care, pe parcursul studiilor efectuate la universitatea în care este înmatriculat (home university), alege să urmeze anumite cursuri și să susțină examenele aferente acestora, într-o altă universitate (host university), pentru un semestru sau pentru un an academic fără a primi diplomă de studii.
 
Nu este nevoie ca între cele două universități implicate să existe acorduri bilaterale prealabile.
 
Studentul vizitator – „free mover”
 • nu primește bursă de la universitatea gazdă;
 • este înmatriculat la studii ca student temporar (visiting student);
 • plătește taxă de studii, în cuantumul taxelor stabilite pentru studenții români, din anul I.
 
B. Procedură de înmatriculare
Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • formularul de înscriere (Application form);
 • adeverință de la universitatea la care acesta este înmatriculat, din care să reiasă statutul de student și anul de studii;
 • foaie matricolă cu studiile efectuate până la momentul respectiv, tradusă în limba română;
 • copie după cartea de identitate;
 • certificat medical;
 • copia Learning Agreement-ului. Cele 3 (trei) exemplare originale vor fi aduse de către student când va încheia contractul de studii, în care sunt menționate cursurile pe care dorește să le urmeze ca student vizitator. Numele și semnătura fiecărui student trebuie trecute pe fiecare pagină a Learningului. Numărul minim de credite aferent unui an universitar nu poate fi mai mic de 60, iar pentru un semestru, mai mic de 30.
Documentele solicitate se transmit prin e-mail către Serviciul de Relații internaționale și interinstituționale, anterior zilei de 1 august, pentru primul semestru al anului în curs, sau pentru întregul an universitar, și înainte de 1 februarie pentru semestrul al doilea.
 
Serviciul de Relații internaționale și interinstituționale înaintează dosarele candidaților către facultățile pentru care aceștia optează. După verificarea documenetelor și după răspunsul primit de la facultăți, se va emite o scrisoare de acceptare semnată de către responsabilul Serviciului de Relații internaționale și interinstituționale.
 
Scrisoarea de acceptare este trimisă studentului prin e-mail (versiunea scanată). 
 
La începerea anului universitar, studenții completează un contract de studii și aduc cele 3 (trei) exemplare în original ale Learningului, precum și foaia matricolă, tradusă în limba română. După verificarea, semnarea și ștampilarea Learningurilor, reprezentantii secretariatului facultății, pentru care s-a optat, vor păstra un exemplar, iar celelalte două exemplare îi vor fi înapoiate studentului (unul pentru student și unul pentru universitatea de la care provine).  
 
Cursurile încep la data de 1 Octombrie a anului în curs. În perioada 1 octombrie – 1 noiembrie, studenții au posibilitatea să modifice Learningul prin optarea pentru alte materii pe care aleg să le studieze (prin completarea Change-ului). 
 
Studenții au obligația de a participa la lucrările practice/laboratoare/seminarii precum și la cursurile obligatorii.
 
Fiecărei specializări îi este atribuit câte un tutore pentru anul respectiv, iar la începutul fiecărui an are loc o sedință ce are ca scop clarificarea eventualelor nelămuriri ce le pot avea studenții și explicarea metodelor de studiu autohtone.
 
Studenții pot alege doar materiile/cursurile aferente semestrului pentru care au optat. 
 
După promovarea examenelor, studenţilor li se recunoaşte perioada de studii prin eliberarea de către facultate a unei foi matricole (Transcript of Records). Foaia matricolă va fi eliberată în termen de 30 de zile de la finalizarea sesiunii, de către secretariatul facultății. 
 
Cadrele didactice au obligația să completeze (semnătură și ștampilă) un document care atestă participarea studenților la lucrările practice, necesar acestora la universitatea de proveniență. 
 
Termenele de plată a taxei sunt:
 • Studenţii vizitatori care studiază în primul semestru vor plăti jumătate din taxa aferentă anului I, în intervalul 1-17  octombrie. 
 • Studenţii vizitatori care studiază în al doilea semestru vor plăti jumătate din taxa aferentă anului I, în intervalul 1-20 martie.
 • Studenţii vizitatori care studiază întregul an universitar vor plăti taxa aferentă anului I în două tranşe, în intervalele menţionate mai sus.
 
Studenții vizitatori pot fi cazați în căminele studențești, în funcție de disponibilitatea camerelor, contra cost.