UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 166/11.12.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 11.12.2014,
 
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea autorizării funcţionării provizorii, de către ARACIS, a programului de studii universitare de licenţă „Electromecanică (în limba franceză)”, domeniul de licenţă „Inginerie electrică”, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU