UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
 
HOTĂRÂREA
nr. 1/14.01.2019
 
În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Ordinul nr. 5403/01.11.2018 privind stabilirea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare; 
Decizia Rectorului Universității nr. 1583/25.07.2016 privind numirea Directorului CSUD;
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, întrunit în ședința din data de 14 ianuarie 2019,
 
HOTĂRĂȘTE:

 
Art. 1. Se aprobă, la propunerea directorilor școlilor doctorale, Procedura privind acordarea și revocarea calităţii de membru al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, conform Anexei nr. 1.
 
Art. 2. Se aprobă, la propunerea directorului CSUD, componența comisiei care va întocmi raportul de evaluare la nivel de IOSUD – UDJG, după cum urmează:
Președinte Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ, Prorector – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Membri:
1. Prof. dr. Luminița MORARU, Director Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială      
2. Prof. dr. Lidia BENEA, Director al Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești
3. Prof. dr. Nicoleta IFRIM, Director al Școlii doctorale de Științe socio-umane
4. Prof. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU, Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
5. Prof. dr. ing. Gabriel ANDREI, Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
6. Șef lucrări dr. ing. Mădălina-Alice RUS, Facultatea de Inginerie
7. Șef lucrări dr. ing. Silvia VEREȘIU, Facultatea de Inginerie
8. Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești
9. Prof. dr. ing. Sergiu-Viorel CARAMAN, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești
10. Prof. dr. ing. Luminița DUMITRIU, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești
11. Prof. dr. Eugenia-Simona ANTOFI, Școala doctorală de Științe socio-umane
12. Conf. dr. Oana-Magdalena CENAC, Facultatea de Litere
13. Asistent dr. Daniela BOGDAN, Facultatea de Litere

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială, responsabilii cu întocmirea raportului de evaluare pentru domeniile din cadrul SDIMI, după cum urmează:
Domeniul Inginerie mecanică – Prof. dr. ing. Gabriel ANDREI, Coordonator de domeniu
Domeniul Inginerie industrială – Prof. dr. Luminița MORARU, Director SDIMI

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești, responsabilii cu întocmirea raportului de evaluare pentru domeniile din cadrul SDSFI, după cum urmează:
Domeniul Ingineria materialelor – Prof. dr. Viorica-Domnica MUȘAT, Coordonator de domeniu
Domeniile Inginerie electrică, Ingineria sistemelor, Calculatoare și tehnologia informației – Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU, Coordonator de domeniu
Domeniile Biotehnologii, Ingineria produselor alimentare – Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU, Coordonator de domeniu
Domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală – Prof. dr. ing. Silvius STANCIU, Coordonator de domeniu
Domeniul Chimie – Prof. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ, Coordonator de domeniu
Domeniul Medicină – Prof. dr. Anamaria CIUBARĂ, Coordonator de domeniu

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Științe socio-umane, responsabilii cu întocmirea raportului de evaluare pentru domeniile din cadrul SDSSU, după cum urmează:
Domeniul Filologie – Prof. dr. Eugenia-Simona ANTOFI, Coordonator de domeniu
Domeniul Istorie – Prof. dr. Cristian-Nicolae APETREI, Coordonator de domeniu
Domeniul Management  - Prof. dr. Nicoleta CRISTACHE, Coordonator de domeniu
Domeniul Economie – Prof. dr. Mihaela NECULIȚĂ
Domeniul Știința sportului și educației fizice – Prof. dr. Claudiu MEREUȚĂ, Coordonator de domeniu

Art. 6. Se aprobă, la propunerea directorului CSUD, ca responsabilii cu întocmirea rapoartelor de evaluare a școlilor doctorale să fie desemnați directorii școlilor doctorale, respectiv:
Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială – Prof. dr. Luminița MORARU, Director SDIMI
Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești – Prof. dr. Lidia BENEA, Director SDSFI
Școala doctorală de Științe socio-umane – Prof. dr. Nicoleta IFRIM, Director SDSSU

Art. 6. Se aprobă, la propunerea directorilor școlilor doctorale, ca în perioada (22 – 23) ianuarie 2019 să aibă loc ședințele consiliilor școlilor doctorale de aprobare a rapoartelor de evaluare pe domenii și școli doctorale.

Art. 7. Se aprobă, la propunerea directorului CSUD, ca în perioada (30 – 31) ianuarie 2019 să aibă loc ședința CSUD de aprobare a rapoartelor de evaluare pe domenii și școli doctorale.

Art. 8. Se aprobă, la propunerea directorului CSUD, transmiterea dnei Prof. dr. Alina-Daniela IORGA, conducător de doctorat din cadrul SDSSU, domeniul Filologie, a unei adrese de notificare a termenului final de predare a raportului de autoevaluare. Adresa va fi semnată de Coordonatorul de domeniu, Directorul Școlii doctorale de Științe socio-umane și va avea și viza Compartimentului juridic al universității.

Art. 9. Se avizează cererea de întrerupere a studiilor universitare de doctorat formulată de studentul-doctorand COVALENCO I. VLADIMIR, conform Anexei nr. 2.
Cererea se transmite senatului universității pentru aprobare.

Art. 10. Se aprobă Raportul de evaluare a dosarului privind recunoașterea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a diplomei și titlului științific de doctor obținute de dl SÂRBU G. NICOLAE la Universitatea din Barcelona, Spania, domeniul Medicină.
Raportul se transmite Rectorului Universității, în vederea emiterii deciziei de recunoaștere.
 
 
DIRECTOR CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU 
 
Anexa 1 - Procedura privind acordarea și revocarea calităţii de membru al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 2 - Solicitare de întrerupere a studiilor doctorale