UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
 
HOTĂRÂREA 
 nr. 13/19.12.2018
 
În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentul privind obţinerea atestatului de abilitare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (IOSUD-UDJG)
Decizia Rectorului Universității nr. 1583/25.07.2016 privind numirea Directorului CSUD;
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, în data de 19 decembrie 2018,
 
HOTĂRĂȘTE:

 
Art. 1. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a doamnei GĂUREANU (BOEV) D. MONICA, domeniul Biotehnologii, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești, după cum urmează:
Preşedinte
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat
Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referent oficial
Prof. dr. Monica HĂNCIANU
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
Referent oficial
Associate prof. dr. ing. Lidia FAVIER
Chemical Engineering School of Rennes, Franța
Referent oficial
Conf. dr. ing. Nicoleta-Maricica MAFTEI
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Art. 2.  Se aprobă, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială, dezafilierea din cadrul IOSUD – UDJG, Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială, a doamnei prof. dr. ing. Mihaela-Emma PICU și a doamnei conf. dr. ing. Carmen-Nicoleta DEBELEAC de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, conducători de doctorat în domeniul Inginerie mecanică.

 
Director CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU