UGAL

 

Varianta actuală - Anexa 6 la HS nr. 39/18.6.2015

 

METODOLOGIE

privind modul de menținere a calității de titular,

de continuare a activității unui cadru didactic sau

de cercetare după pensionare, precum și de reîncadrare în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat

 

Varianta propusă de Senatul universitar Octombrie 2020

 

METODOLOGIE

privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei standard de pensionare şi reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat

 

            Observații

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1. Menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare se poate acorda în conformitate cu alin. (6) al art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Art. 1.

(1) Prezenta metodologie descrie etapele, criteriile și procedura aplicate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în vederea menținerii calității de titular pentru cadrele didactice sau de cercetare care au împlinit vârsta standard de pensionare, respectiv reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat. Vârsta standard de pensionare a cadrelor didactice şi de cercetare din învăţământul superior este de 65 de ani.

(2)Menţinerea calităţii de titular în învăţământ pentru cadrele didactice sau de cercetare care au împlinit vârsta standard de pensionare, se face pe baza evaluării anuale a performanţeloracademice şi în conformitate cu prevederile art. 289 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 82 alin. (4) şi urm. din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. IV pct. 21 alin. (4) din OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative aprobată prin Legea nr. 93/2019.

(3)Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat se poate face în conformitate cu art. 289 alin. (6) şi urm. din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

 

Art. 2.Menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare se acordă în funcţie de performanţa profesională a cadrului didactic, de strategia managerială a universităţii, de resursele financiare existente şi numai dacă nu se pot acoperi normele cu titulari.

 

 

Art. 2.

(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică membrilor personalului didactic și de cercetare care au împlinit vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

(2) Dacă împlinirea vârstei de 65 de ani are loc pe parcursul anului universitar în curs, membrii personalului didactic și de cercetare pot fi remuneraţi în regim de plata cu ora, la cerere, până la sfârșitul anului universitar sau pot formula cerere de menţinere a calităţii de titular până la sfârşitul anului universitar, în condiţiile prezentei metodologii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), personalul didactic şi de cercetare care împlineşte vârsta de 65 de ani pe parcursul anului universitar, poate formula cerere de menţinere a calităţii de titular în condiţiile art. 32 din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul de activitate învăţământ superior, înregistrat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu nr. 716/10.07.2019 şi la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 9201/05.07.2019. Cererile astfel formulate se depun la registratura universităţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a deciziei de respingere a solicitării de menţinere a calităţii de titular.

(4)Menținerea calităţii de titular în învățământ pentru categoriile de personal didactic şi de cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, se poate realiza numai dacă situația financiară a universității permite acest lucru şi numai în cazul în care normele didactice și de cercetare nu pot fi acoperite de personalul didactic şi de cercetare titular existent care nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

 

Capitolul II

Menţinerea calităţii de titular

              

Art. 3.

(1) Menţinerea calităţii de titular se poate acorda, de regulă, cadrelor didactice care au statutul de profesor sau de conferenţiar.

(2) Menţinerea calităţii de titular se poate acorda, cu prioritate, membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei Române sau ai Academiilor organizate pe ramuri de ştiinţe.

 

Art. 3.

(1) Condiţiile necesare pentru menţinerea calităţii de titular pentru personalul didactic și de cercetarecare a împlinit vârsta standard de pensionare de 65 de ani sunt:

a)  Neafectarea constituirii normelor didactice și de cercetare pentru personalul didactic şi de cercetare titular care nu a împlinit vârsta standard de pensionare precum și a organizării de concursuri didactice;

b)  Existența volumului de activități didactice și de cercetare care să permită constituirea unui post didactic aferent specializării și competențelor solicitantului;

c) Solicitantul îndeplinește standardeleminimale CNATDCU aflate în vigoare, corespunzătoare gradului didactic, în domeniul de doctorat în care activează şi minim 25% din punctajul obţinut, prin raportare la standardele minimale CNATDCU, este realizat în ultimii 5 ani anteriori formulării cererii.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lit. c) cadrele didactice şi de cercetare care sunt membrii de orice fel ai Academiei Române sau ai Academiilor organizate pe ramuri de ştiinţe ori sunt membrii ai Sfântului Sinod în înţelesul art. 12 alin. (1) Secţiunea I – Organisme centrale deliberative, lit. A. Sfântul Sinod din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române recunoscut prin HG nr. 53/16.01.2008.

 

Art. 4. Pentru menţinerea calităţii de titular, cadrul didactic trebuie să demonstreze o performanţă ştiinţifică corespunzătoare în ultimii 5 ani de activitate, concretizată în granturi de cercetare sau în lucrări de referinţă publicate în edituri şi reviste de specialitate cu prestigiu recunoscut, în conformitate cu rigorile impuse de standardele CNATDCU aferente domeniului în care activează.

 

Art. 4.

(1) Membrii personalului didactic și de cercetare prevăzuți la art. 1 alin. (2) şi (3), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) - c) din prezenta metodologie şi doresc menţinerea calităţii de titular sau, după caz, reîncadrarea înfuncţia de personal didactic, trebuie să depună la registratura universităţii, cu minim 30 de zile înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, respectiv cu minim 120 de zile înainte de data începerii noului an universitar, un dosar care va conține:

a) Cerere adresată Rectorului universitătii, prin care solicită continuarea activității didactice în anul universitar respectiv/următor, în calitate de cadru didactic titular ori, după caz, reîncadrarea în funcţia de personal didactic;

b) Curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;

c) Fișele de autoevaluare pentru ultimii 5 ani anteriori anului în care se solicită menţinerea calităţii de titular ori reîncadrarea în funcţia de personal didactic, semnate, pe fiecare pagină, de solicitant şi de directorul de departament;

d) Fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU aflate în vigoare, corespunzătoare domeniului de doctorat în care activează, însoţită de dovezi ale îndeplinirii acestora;

e) dovada calității de academician sau demembru al Sfântului Sinod, dacă este cazul.

(2) Consiliul Departamentului analizează dosarul şi, ulterior, elaborează un raport privind respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 din prezenta Metodologie, atât prin prisma necesităților departamentului şi posibilitatea asigurării normei didactice a solicitantului, în conformitate cu legislația în vigoare, cât şi, cel puţin, prin prisma următorului criteriu:

a) Performanţa profesională a solicitantului – media aritmetică a punctajelor totale din fişele de autoevaluare din ultimii 5 ani anteriori formulării cererii să fie mai mare decât media aritmetică a punctajelor  de la nivelul facultăţii, din cei 5 ani, corespunzător gradului didactic deţinut de solicitant.

(3) Dosarul candidatului şi raportul elaborat de Consiliul Departamentului vor fi transmise, prin e-mail, membrilor departamentului din care face parte solicitantul.

(4) Directorul de departament va convoca o şedinţă în care va solicita membrilor departamentului să îşi exprime, prin vot secret, opţiunea cu privire la menţinerea calităţii de titular, respectiv de reîncadrare în funcţia de personal didactic a solicitantului. Rezultatul votului membrilor departamentului va fi consemnat în procesul verbal al şedinţei şi un extras al acestuia va fi ataşat dosarului solicitantului şi înaintat spre avizare Consiliului facultăţii. Procedura votului secret în situaţia stării de urgenţă, a stării de alertă ori a altor situaţii similare, ulterioare ori determinate de acestea va fi stabilită de directorul de departament, după consultarea membrilor acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Şedinţele se pot organiza şi în aer liber, cu respectarea distanţării sociale şi a altor măsuri de protecţie individuală, dacă acest lucru este necesar.

(5) Consiliul facultăţii avizează cererea prin vot secret. Avizul Consiliului facultăţii este obligatoriu. Dacă avizul Consiliului facultăţii este favorabil, dosarul va fi completat cu extrasul din procesul verbal al şedinţei şi va fi înaintat Consiliului de Administraţie.În situaţiile prevăzute la alin. (4), procedura votului secret va fi stabilită de decanul facultăţii.

(6)Consiliul de Administraţie analizează dosarul prin raportare la politica instituţională-financiară a universităţii. Dacă acordă aviz favorabil, Consiliul de Administraţie va stabili nivelul salariului ce urmează a fi acordat solicitantului, corespunzător gradului didactic deţinut de acesta, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, conform vechimii în muncă şi a vechimii în învăţământ a solicitantului. Consiliul de Administraţie avizează cererea prin vot deschis.

(7) Dosarele avizate favorabil de Consiliul de Administraţie vor fi transmise spre dezbatere Senatului universitar împreună cu un extras al procesului verbal de şedinţă, care va conţine şi salariul stabilit pentru solicitant.

(8) Comisia de specialitate a Senatului universitar analizează dosarele primite, elaborează propuneri cu privire la acestea și le remite spre aprobare plenului Senatului.

(9) Analizând propunerile făcute de Consiliul de Administraţie, în condiţiile legii, ale Cartei universitare şi ale prevederilor prezentei Metodologii, Senatul universitar poate decide, după caz, încetarea raporturilor de muncă sau respingerea cererii de reîncadrare, menţinerea calităţii de titular a solicitantului, până la sfârşitul anului universitar ori pentru un nou an universitar ori reîncadrarea în funcţia de personal didactic, cu posibilitatea prelungirii anuale, în condiţiile art. 3 din prezenta Metodologie.

(10) În baza Hotărârii Senatului universitar, Rectorul va emite o decizie de menținere a calității de titular a solicitantului sau de reîncadrare în funcţia de personal didactic, în funcţie de situaţie. Decizia Rectorului este comunicată imediat solicitantului şi directorului departamentului din care face parte acesta.

(11) Dosarele incomplete nu vor fi avizate, iar dosarele neavizate/neaprobate la un anumit nivel nu se transmit mai departe.

(12) La solicitarea oricărei persoane interesate, dacă se constată existenţa unor vicii de procedură, Rectorul universităţii, cu avizul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane, va dispune reluarea procedurilor.

 

Art. 5.

(1) Menţinerea calităţii de titular se face numai la recomandarea departamentului de care aparţine cadrul didactic respectiv, cu avizul Consiliului facultăţii, cu aprobarea Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos”.

(2) Sustenabilitatea financiară a postului trebuie confirmată de către rector.

Art. 5.

(1) Cadrele didactice și de cercetare cărora li s-a menţinut calitatea de titular sau care au fost reîncadrate în funcţia de personal didactic vor fi incluse în statele de funcţii şi vor avea toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările interne ale UDJG, ce decurg din calitatea depersonal didactic titular în învățământul superior.

(2) În situaţia respingerii cererii de menţinere a calităţii de titular ori, după caz, a reîncadrării în funcţia de personal didactic, Rectorul universităţii va emite o decizie motivată, ce va fi comunicată solicitantului în maxim 30 de zile calculate de la data respingerii cererii.

(3) Solicitantul aflat în situaţia prevăzută la alin. (2), nemulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei competente, conform legii.

 

Capitolul III

Procedura de acordare a menţinerii calităţii de titular

Art. 6. Dosarul pentru acordarea menţinerii calităţii de titular va cuprinde în mod obligatoriu:

- cerere adresată conducerii universităţii de către cadrul didactic;

- curriculum vitae şi lista de lucrări cu referinţe exclusive la ultimii 5 ani calendaristici;

- extras din procesul-verbal al şedinţei de departament în care s-a recomandat acordarea menţinerii calităţii de titular;

- extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului facultăţii, în care s-a avizat acordarea menţinerii calităţii de titular;

- situația financiară aprobată de Consiliul de administrație;

- fișa de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU.

 

 

 

Art. 6.

Membrilor personalului didactic și de cercetare căroranu li se aprobă menţinerea calităţii de titular li se pot aplica prevederile art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, modificată şi completată, referitoare laregimul de plată cu ora.

 

 

Art. 7. Dosarul va fi înaintat conducerii universităţii şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile de la art. 6 și dacă există resursele financiare necesare confirmate de rector, conform art. 5 (2), va fi prezentat şi supus aprobării Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos”.

Art. 7.

Durata totală pentru care se acordă menţinerea calităţii de titulardepinde, în principal, de capacitatea de susţinere financiară a postului, precum şi de necesităţile didactice şi de cercetare reale ale facultăţilor şi departamentelor.

 

Art. 8. Durata pentru care se acordă menţinerea calităţii de titulardepinde, în principal, de capacitatea de susţinere financiară a postului, precum şi de necesităţile didactice şi de cercetare reale ale facultăţilor şi departamentelor. Aceasta nu poate depăşi un an universitar, dar se poate prelungi anual în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.    

Se elimină

 

Art. 9. Continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare se poate acorda în conformitate cu alin. (3) al art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

Se elimină

 

Art. 10. Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat se poate face în conformitate cu alin. (7) al art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 8.

(1Prezenta Metodologie este valabilă începând cu 1 ianuarie 2021 şi se aplică şi cadrelor didactice şi de cercetare cărora li s-a menţinut anterior calitatea de titular sau au fost reîncadrate în funcţia de personal didactic, ulterior pensionării.

(2) Prezenta Metodologie se aplică şi cadrelor didactice şi de cercetare care, la data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, au aprobate cereri de menţinere a calităţii de titular sau de reîncadrare în funcţia de personal didactic pentru perioade mai mari de un an. Cadrele didactice şi de cercetare aflate în această situaţie vor solicita menţinerea calităţii de titular cu cel puţin 30 de zile înainte de terminarea anului pentru care li s-a aprobat anterior menţinerea calităţii de titular.

(3) Dosarele, indiferent dacă sunt aprobate sau respinse, se vor depozita la arhiva Universităţii, unde vor fi păstrate minim 5 ani de la data aprobării/respingerii.

(4) Nerespectarea de către solicitanţi a termenelor prevăzute de prezenta Metodologie conduce la decăderea acestora din dreptul de a mai solicita şi beneficia de menţinerea calităţii de titular pentru anul următor. Ulterior acestei perioade, solicitanţii pot formula cerere de reîncadrare în funcţia de personal didactic sau de cercetare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

(5) La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, se abrogă dispoziţiile contrare.

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senat în ședința din data de 18 iunie 2015.

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senat în ședința din data de __.__.2020.

 

Descarcă documentul