UGAL

Condiţii de admitere la studii în instituțiile de învățământ superior din România pentru cetățenii din state terțe UE


For all the necessary information visit the English version of our website.
Cetăţenii din statele terţe UE sunt admiși la studii în România pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare.
Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European si din Confederația Elvețiană, aprobată prin Legea nr. 1/2010.

Înscrierea la studii universitare de licenţă
Pot fi înscriși în ciclul I de studii universitare de licență absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:
 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare, completată la toate rubricile, în două exemplare (cererea se poate descarca de pe site-ul CNRED)
 • Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
 • Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită recunoașterea unor perioade de studii;
 • Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică,
 • Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
 • Copie după paşaport;
 • Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
Procedura de aplicaţie
 • Candidaţii transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare și comunică MEN – DGRIAE lista persoanelor (în limita a 10% peste numărul de locuri aprobat, conform reglementărilor învigoare), propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.
 • Lista candidaților va fi transmisă MEN până cel târziu la 1 septembrie 2015 și va fi însoțită de o copie a documentelor de studii, de o copie a pașaportului și de cererile pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completate de candidați.
 • Scrisoarea de acceptare, emisă de MEN, este documentul final, necesar și obligatoriu accesului la studii în România a cetățenilor străini din state terțe ale Uniunii Europene.
 • MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituției de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice.
Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi al anului universitar pentru care s-a emis
aprobarea, potrivit legislației în vigoare. La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

Înscrierea la studii universitare de masterat
Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se realizează la programele de studii acreditate în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:
 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare, completată la toate rubricile, în două exemplare (cererea se poate descarca de pe site-ul CNRED);
 • Actele de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat și diploma de licență sau echivalentul acestora);
 • Foile matricole – copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
 • Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
 • Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
 • Copie după paşaport;
 • Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
Procedura de aplicaţie
 • Candidaţii transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează dosarele conform reglementărilor în vigoare și comunică MEN – DGRIAE lista persoanelor (în limita a 10% peste numărul de locuri aprobat, conform reglementărilor în vigoare), propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.
 • Lista candidaților va fi transmisă MEN până cel târziu la 1 septembrie 2015 și va fi însoțită de o copie a documentelor de studii, de o copie a pașaportului și de Cererile pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de candidați.
 • Scrisoarea de acceptare, emisă de MEN , este documentul final, necesar și obligatoriu accesului la studii în România a cetățenilor străini din state terțe ale UE.
 • MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituției de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice.

Înmatricularea la studii universitare de masterat se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi al anului universitar pentru care s-a emis aprobarea, potrivit legislației în vigoare.
La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.