UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Comisia Organizatorică şi Cancelaria Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost înfiinţată în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Senatului UDJG.

Art. 2 Scopul Comisiei Organizatorice şi Cancelariei Senatului este de a asigura preluarea şi rezolvarea problemelor organizatorice şi administrative ale Senatului UDJG şi de a menţine legătura cu compartimentele funcţionale ale universităţii, prin informarea personalului cu privire la deciziile Senatului.

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 3 Comisia organizatorică şi Cancelaria Senatului este condusă de un preşedinte numit de Preşedintele Senatului şi avizat de Senat.

Art. 4 Comisia organizatorică şi Cancelaria Senatului se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz.

Art. 5 Lucrările comisiei sunt consemnate într-un caiet de procese verbale.

CAPITOLUL III
CANCELARIA SENATULUI. ATRIBUŢII

Art. 6 Cancelaria Senatului este aparatul tehnic de lucru al Senatului UDJG, are activitate permanentă şi este alcătuită din trei persoane din cadrul Serviciului Secretariat General al universităţii, dintre care una cu rol de secretar coordonator, desemnate de Preşedintele Senatului.

Art. 7 Preşedintele Senatului coordonează activitatea Cancelariei Senatului.

Art. 8 Atribuţiunile Cancelariei Senatului sunt următoarele:
(1) participă, fără drept de vot, la şedinţele Senatului şi la şedinţele de lucru ale comisiilor Senatului;
(2) asigură evidenţa actualizată a senatorilor, a membrilor comisiilor Senatului, precum şi a datelor de contact ale acestora;
(3) transmite convocările pentru şedinţele Senatului şi şedinţele comisiilor acestuia;
(4) consemnează dezbaterile din şedinţele Senatului, precum şi din şedinţele comisiilor acestuia;
(5) redactează procesele verbale şi minutele şedinţelor Senatului, precum şi ale şedinţelor comisiilor acestuia;
(6) redactează proiectele de hotărâri ale Senatului şi ale comisiilor acestuia în baza proceselor verbale de şedinţă, pe care le supune spre aprobare şi semnare Preşedintelui Senatului sau, respectiv, preşedintelui comisiei;
(7) ţine registrele de procese verbale şi de hotărâri ale Senatului;
(8) asigură accesul oricărui membru al Senatului, pentru consultare, la procesele verbale ale Şedinţelor Senatului şi ale Comisiilor Senatului;
(9) asigură fluxul informaţional printr-un canal de comunicare Intranet securizat;
(10) urmăreşte publicarea pe site-ul oficial al universităţii a hotărârilor Senatului;
(11) asigură înregistrarea şi transmiterea corespondenţei scrise de la şi către Senat şi organele acestuia;
(12) realizează comunicarea cu comisiile Senatului, cu senatorii, cu Rectoratul şi cu facultăţile UDJG;
(13) îndeplineşte orice alte atribuţiuni şi sarcini stabilite de Preşedintele Senatului;
(14) modul de distribuire a sarcinilor între membrii Cancelariei Senatului va fi stabilit de Preşedintele Senatului şi cu consultarea Secretariatului General al Universităţii.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 9 Comisia Organizatorică şi Cancelaria Senatului îşi rezervă dreptul de a propune modificarea şi completarea prezentului regulament ori de câte ori acest lucru este necesar sau se impune.

Art. 10 Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 01.11.2012.