UGAL

 • cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
 • propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
 • curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi electronic;
 • lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic;
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat în format tipărit şi electronic;
 • copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
 • rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare versiune;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în care sunt indicate situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul postului, din țară sau din străinătate, exterioare instituției, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare candidatului, în cazul concursului pentru postul de conferențiar universitar;
 • cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul postului, din țară sau din străinătate, exterioare instituției, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare candidatului, în cazul concursului pentru postul de profesor universitar;
 • copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective (pentru învăţământul medical);
 • copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;
 • copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;
 • copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cu cel al cărţii de identitate ori paşaportului;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui), dacă este cazul;
 • în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, o copie a Ordinului de ministru care atestă calitatea de conducător de doctorat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concurs, stabilită de Senat.
 • anexa cu maxim 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
 • opis documente  existente în dosar şi numerotarea tuturor paginilor dosarului de concurs.