UGAL

 • cererea tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
 • curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic;
 • lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic;
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat, în format tipărit şi electronic;
 • copia legalizată a diplomei de doctor sau a atestatului de recunoaştere sau  echivalare a acesteia, dacă nu a fost obţinută în România;
 • adeverinţă de doctorand;
 • rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care sunt indicate situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale (pentru invăţământul medical);
 • copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, diplomei de master, foii matricole sau suplimentul la diplomă, după caz;
 • copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;
 • copia cărţii de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui), dacă este cazul;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concurs;
 • opis documente  existente în dosar şi numerotarea tuturor paginilor dosarului de concurs.