Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

INTRODUCERE
Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 3098 din 27.01.2016, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă/diplomă și disertaţie şi a Ordinului nr. 3952 din 03/05/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi cu prevederile Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaṭi.
 
Art. 2
Prezentul regulament se aplică începând cu promoţia anului universitar 2015-2016, precum şi absolvenţilor promoțiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare. 
 
Art. 3
Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă, diplomă şi disertaţie se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi regulamentului propriu aprobat de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 
Art. 4
Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de Senatul UDJG, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.
 
Art. 5
Programele de studii organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel: 
a) pentru ciclul I de studii universitare - studiile universitare de licenţă/ diplomă se încheie cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti; 
b) pentru ciclul II de studii universitare - studiile universitare de master se încheie cu examen de disertaţie. 
 
Art. 6
Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează cu: 
a) examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată; 
b) examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
 
Art. 7
(1) În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.
(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.
(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.
(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examen de selecţie prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ
 
Art. 8
(1) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă pentru absolvenṭii proprii la:
a. programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;
b. programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care are programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în acelaşi domeniu de licenţă.
(2) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităṭii, în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea regulamentului propriu.
(3) Pentru situații deosebite, temeinic motivate Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi poate desfășura susținerea examenelor de licență/ diplomă la instituțiile de învățământ superior de unde provin candidații, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții de învățământ superior, numai cu aprobarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
(4) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe de studii/specializări vor susţine examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 
(5) În cazul programelor de studii/specializărilor lichidate, la care mai există absolvenţi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor şi pentru care la nivel naţional, în domeniul respectiv de licenţă, există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, examenul de licență/diplomă se susține la instituții de învățământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licență/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
 
Art. 9
Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.
 
Art. 10
(1) Pot susţine examen de licenţă/diplomă:
a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;
b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.
(2) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie.
(3) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
 
Art. 11
(1) Înscrierea absolvenţilor proprii pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi ;
(2) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu se înscriu pentru pentru examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă/specializărilor menţionate la art. 7 se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în cadrul căreia au promovat examenul de selecţie.
 
Art. 12
(1) Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de universitate sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută.
(2) Examenele de licenţă/diplomă se desfăşoară la sediul universităţii. 
(3) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se face cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 
Art. 13
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunea iunie-iulie, sesiunea septembrie şi sesiunea februarie. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de MENCS şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.
 
Art. 14
(1) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
(2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.
(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.
(4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.
(5) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate. 
(6) Modalitatea de susținere a probei pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru absolvenții promoției 2016, scris, oral, probă practică se aprobă de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”, după avizul Consiliului de Administrație, la propunerea consiliilor facultăţilor. 
 
Art. 15
(1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.
(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare dintre cele două probe.
(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor preşedintelui şi membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 
(4) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.
(6) Rezultatele obținute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.
 
Art. 16
(1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea consiliului de administrație. Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă se publică pe site-ul facultăţilor. 
(2) Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 
(3) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minimum trei membri şi un secretar. 
(4) Preşedintele comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. 
(5) Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. 
(6) Secretarul comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 
(7) Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă, cât şi secretarul comisiei de examen nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. 
(8) Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă/diplomă în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, universitatea încheie un protocol cu instituţia de învăţământ superior autorizată provizoriu, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administrație. 
(9) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, precum şi personalul didactic auxiliar implicat sunt remunerați pentru aceasta activitate exclusiv de instituția organizatoare. 
(10) Universitatea informează candidaţii despre perioadele de examene de licenţă/diplomă, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul facultăților şi pe pagina web.
 
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Art. 17
Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.
 
Art. 18
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 19
Pentru un program de studii universitare de masterat examenul de disertaţie se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.
 
Art. 20
(1) Examenele de disertaţie se desfăşoară la sediul facultăţii. 
(2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie se face individual, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.
(3) Candidaţii sunt informaţi despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul facultăților şi pe pagina web.
 
Art. 21
(1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
(4) Media examenului de disertaţie, calculată ca medie aritmetică a notelor preşedintelui şi membrilor comisiei de examen se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 
(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.
 
Art. 22
(1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de masterat, prin deciziea rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea consiliului de administrație. Componenţa comisiilor pentru examenele de disertaţie se publică pe site-ul facultăţii. 
(2) Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 
(3) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minimum trei membri şi un secretar. 
(4) Preşedintele comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. 
(5) Membrii comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. 
(6) Secretarul comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 
(7) Membrii comisiei de examen de disertaţie, cât şi secretarul comisiei de examen nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. 
 
Art. 23
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunea iunie-iulie, sesiunea septembrie şi sesiunea februarie. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de MENCS şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.
 
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ABSOLVENŢII ALTOR INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
Art. 24
(1) Universitatea poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităţii, cu respectarea prevederilor legale. 
(2) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 
 
Art. 25
(1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
(2) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 
Art. 26
(1) În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.
(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.
(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
 
Art. 27
(1) Costurile pentru examenul de selecţie vor fi suportate integral de către instituţia de la care provin absolvenţii. 
(2) Studenţii cu taxă de la specializările autorizate provizoriu, care susţin examenul de finalizare a studiilor în alt centru universitar, îşi vor suporta cheltuielile generate de susţinerea acestui examen, conform legii. 
 
Art. 28
(1) Studenţii înmatriculaţi la specializările/programele de studii universitare de licenţă care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu şi au încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să îşi continue studiile în cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditate, în limita capacităţii de şcolarizare aprobată prin hotărâre a Guvernului, evaluate instituţional de către ARACIS, care a primit calificativul "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere" şi care organizează acelaşi program de studii universitare de licenţă acreditat şi/sau evaluat periodic de către ARACIS, care a primit calificativul "Încredere", cu recunoaşterea totală sau parţială, după caz, a creditelor transferabile obţinute de student, conform OM 3952/3.05.2012. 
(2) În situaţia în care la nivel naţional nu există specializări/programe de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate care să permită continuarea studiilor în condiţiile prevăzute la alin. (1), studenţii pot continua studiile la specializări/programe de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate care nu se află în proces de lichidare, din acelaşi domeniu de licenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de unde provine studentul, evaluate de către ARACIS şi care a primit calificativul "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere", în limita capacităţii de şcolarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Recunoaşterea totală sau parţială a creditelor transferabile obţinute de studenţii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se face în baza hotărârii senatului universitar. 
(4) Cererea prin care se solicită continuarea studiilor în cadrul universităţii se depune cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii anului universitar.
 
Art. 29
(1) Absolvenţii fără diplomă ai programelor de studii universitare de master la care universitatea a încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul de disertaţie, pot să îşi finalizeze studiile cu repetarea anului II de studii universitare de master, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de provenienţă, evaluată de către ARACIS cu "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere" şi care organizează programe de studii universitare de master în acelaşi domeniu. 
(2) Studenţii anului II care au fost înmatriculaţi la programele de studii universitare de master la care universitatea a încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să îşi continue studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de provenienţă, evaluată de către ARACIS cu "Grad de încredere ridicat" sau "Încredere" şi care organizează programe de studii universitare de master în acelaşi domeniu. 
(3) Recunoaşterea totală sau parţială a creditelor transferabile obţinute de studenţii prevăzuţi la alin. (2), precum şi înmatricularea acestora în anul de studiu corespunzător se fac în baza hotărârii senatului universitar. 
 
COMUNICAREA REZULTATELOR ŞI CONTESTAŢIILE
Art. 30
(1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultătii şi pe pagina web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia. 
(2) Contestaţiile privind rezultatele unei probe se depun la secretariatele facultăţilor în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.
(3) Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc pe programe de studii, prin decizie a rectorului, la propunerea Biroului consiliului facultăţii.
(4) Membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(5) Componenţa comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul facultăţii. 
(6) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
(7) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.
 
Art. 31
(1) În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente. Examenul de finalizare a studiilor la care absolventul nu s-a prezentat sau pe care nu l-a promovat în sesiunea de vară, cu promoţia căreia îi aparţine, poate fi repetat în sesiunile din septembrie şi februarie, fără suportarea cheltuielilor aferente.
 
DIPLOMELE. ADEVERINŢELE
Art. 32
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), de către universitate, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
 
Art. 33
(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.
(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din universitate precum şi următoarele informaţii:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
(5) Atunci când se dovedeşte că un certificat sau o diplomă de studii s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară, Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii (art.146 LEN).
 
DISPOZIŢII FINALE
Art. 34
Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2015-2016.
 
Art. 35
(1) Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.
(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora (art. 143, al. 4 LEN).
(3) Lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie vor fi legate tip carte, cu şină/spiră/arc.
(4) Lucrările se vor depune şi pe support electronic (CD/DVD) în format pdf securizat la printare şi copiere.
 
Art. 36
Conducerile facultăţilor răspund de aplicarea corectă a OMENCS nr. 3098 din 27.01.2016 precum şi a prevederilor prezentului regulament.
 
Rector,
Prof.univ.dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan