UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene


 For all the necessary information visit the English version of our website.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii universitare în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine.
Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

Depunerea actelor pentru înscrierea la studii universitare de licență


Dosarele candidaților care solicită înscrierea la specializările Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină Veterinară și Arhitectură se depun la facultățile respective. Pentru celelalte specializări, dosarele se pot depune la instituţia de învăţământ superior din România unde se solicită înscrierea sau la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti.

Acte necesare:
1. Cerere
Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresele:
https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate sau
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

2. Diploma de bacalaureat - copie legalizată:
- copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
- copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
  • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
  • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei Naţionale din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
  • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.
3. Situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute – copie;

4. Documentul personal de identificare – copie: paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;

5. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.

6. Dovada plăţii sumei aferente: pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii; taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)

Depunerea actelor pentru înscrierea la studii universitare de masterat


Dosarul se depune la universitatea la care se solicita înscrierea sau la Registratura ministerului, Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00 sau prin poştă: Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

Acte necesare:
1. Cerere
 Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa:
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD-in-Romania

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:
- copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană;
- copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:
- copie, dacă actul de studii este în limba română / engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană;
- copie şi traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine.
  • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
  • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei Naţionale din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.

4. Alte documente relevante, dacă este cazul: Exemplu, Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008.

5. Pentru exercitarea unei profesii reglementate: exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine.

6. Documentul personal de identificare – copie: paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;

7. Taxa evaluare dosar 50 lei – copie după dovada plăţii sumei aferente: pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii.

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
 Cod SWIFT: TREZROBU
 Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)

Evaluarea dosarelor

Evaluarea documentelor şi transmiterea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Până la momentul completării nu se soluţionează dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:
  • să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
  • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.