UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 167/11.12.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 11.12.2014,
 
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se aprobă lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, pe perioadă determinată, în semestrul I al anului universitar 2014/2015. (Anexă)

Art. 2. Se validează rezultatul alegerilor desfăşurate la Facultatea de Inginerie pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul facultăţii, apărut ca urmare a pensionării dlui prof. dr. ing. Panait Tănase. Noul membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie este dna conf. dr. Krisztina Uzuneanu, de la Departamentul de sisteme termice şi ingineria mediului.

Art. 3. Se validează rezultatul alegerilor desfăşurate la Facultatea de Arte pentru ocuparea unui loc vacant în Consiliul facultăţii, apărut ca urmare a demisiei dlui prof. dr. ing. Valentin Tăbăcaru. Noul membru al Consiliului Facultăţii de Arte este dna lector dr. Adelaida Costache, de la Departamentul de teatru, muzică şi arte plastice.

Art. 4. Se aprobă cererile următorilor absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor a UDJG, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov:
  • Boghici Ionuţ Sebastian, promoţia 2013;
  • Marin Iulian Andrei, promoţia 2014;
  • Roşca Irina, promoţia 2014;
  • Cotoranu Eugen Viorel, promoţia 2014.
Art. 5. Se aprobă completarea componenţei Comisiei de etică universitară cu următoarele cadre didactice: prof. dr. Cătălina Maier şi lector dr. Ştefania Mirică. Locurile au rămas vacante ca urmare a intrării în concediu de creştere a copilului a doi membri ai Comisiei de etică universitară: lector dr. Andreea Mirică şi şef lucrări dr. George Chiriţă.

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului,  anularea sancţiunii disciplinare a ,,Avertismentului scris” aplicată doamnei preparator Mustaţă Lidia prin Raportul CEU cu privire la sesizarea nr. 31258/07.10.2014, înregistrat la UDJG sub nr. 36301/12.11.2014, iar la CEU sub nr. 180/12.11.2014.
Se solicită rectorului UDJG numirea unei comisii de analiză care să investigheze presupusa abatere disciplinară săvârşită de doamna preparator Mustaţă Lidia, din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.
De asemenea, se solicită rectorului dispunerea trimiterii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei juridice şi de etică aprobat de Senatul UDJG prin Hotărârea nr. 26/01.11.2012 la conducerea UDJG, la conducerea facultăţilor şi la CEU, spre luare la cunoştinţă şi prelucrare cu tot personalul UDJG, în vederea respectării procedurii de sesizare şi sancţionare a abaterilor disciplinare săvârşite de către personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi de către cel de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul UDJG.

Art. 7. Se aprobă cererile de prelungire a studiilor universitare de doctorat, conform rezoluţiei directorului CSUD, pentru următorii studenţi doctoranzi:

Nr. crt. Numele şi prenumele An, domeniu, formă de învăţământ, finanţare Solicitarea formulată de doctorand Rezoluţia directorului CSUD
1. Lupaşcu Dumitru VII, Inginerie mecanică, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.11.2014 De acord, anul V de prelungire, în regim cu taxă, cu raport de progres după 6 luni şi continuare până la 12 luni în cazul aprobării raportului
2. Onose Daniel IV, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul II de prelungire, cu taxă
 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG de afiliere, în calitate de conducător de doctorat, la Şcoala doctorală de ştiinţe socio-umane, a următoarelor cadre didactice:
  • prof. dr. Alina Daniela Crihană, de la Facultatea de Litere, domeniul de studii universitare de doctorat Filologie,
  • prof. dr. Nicoleta Ifrim, de la Facultatea de Litere, domeniul de studii universitare de doctorat Filologie,
  • conf. dr. Constantin Ardeleanu, de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, domeniul de studii universitare de doctorat Istorie.
Art. 9. În vederea constituirii Comisiei mixte, Consiliu de administraţie – Senat, pentru analiza oportunităţii scoaterii la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2014/2015, a posturilor vacante de conferenţiar şi profesor pe perioadă nedeterminată, se desemnează următorii senatori pentru a face parte din respectiva comisie: prof. dr. Claudiu Mereuţă, prof. dr. ing. Nicolae Badea, prof. dr. ing. Gabriela Râpeanu, prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. Doiniţa Milea, conf. dr. Florentina Moisescu, conf. dr. Valeriu Ardeleanu, conf. dr. Luiza Grigorescu, conf. dr. Monica Aprodu (rezervă), conf. dr. Neculina Chebac (rezervă).
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian GEORGESCU


Anexă Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, pe perioadă determinată, în semestrul I al anului universitar 2014/2015