UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 159 / 13.11.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 13.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2014/2015, pentru toate departamentele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu excepţia statelor de funcţii de la departamentele Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, respectiv Departamentul de economie şi Departamentul de administrarea afacerilor. Aprobarea acestora s-a amânat întrucât respectivele state de funcţii nu respectă Hotărârea Senatului nr. 60 / 25.9.2014, referitor la numărul maxim de studenţi la o serie de predare, precum şi Hotărârea Senatului nr. 153 / 16.10.2014, referitor la acoperirea normelor vacante. În vederea aprobării, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor va înainta Senatului statele de funcţii în noua formă, cu respectarea hotărârilor menţionate anterior, până la data de 20.11.2014. Statele de funcţii vor avea semnătura decanului. De asemenea, se va transmite Senatului şi extrasul din procesul verbal al şedinţei Consiliului facultăţii în care s-au aprobat, cu majoritate de voturi, statele de funcţii şi acoperirea normelor vacante. (anexă în format electronic)

Art. 2. Se aprobă propunerea Facultăţii de Inginerie de introducere a unor criterii specifice pentru promovarea cadrelor didactice ale facultăţii, începând cu anul universitar 2014/2015. (Anexa 1)

Art. 3. Se aprobă următoarele solicitări ale Facultăţii de Inginerie:
  a. Începând cu anul universitar 2014/2015, în cadrul Facultăţii de Inginerie (înfiinţată prin unirea Facultăţii de Mecanică cu Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului), se va derula un singur program de licenţă (începând cu anul I) de „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, domeniul „Ingineria mediului”, după un plan de învăţământ nou stabilit pe baza celor două programe IPMI de licenţă existente anterior la cele două facultăţi.
  b. Dosarul de evaluare periodică a programului IPMI va fi întocmit având la bază planul de învăţământ al programului de licenţă IPMI de la fosta Facultate de Ingineria Materialelor şi a Mediului şi va cuprinde şi planul de învăţământ comun întocmit pe baza celor două programe de licenţă de la cele două facultăţi, fişele disciplinelor şi un stat de funcţii virtual al acestui program de studii, întocmit pe baza planului nou.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Medicină şi Farmacie, numirea doamnei şef lucrări dr. Camelia Buşilă în funcţia de şef al Secţiei clinice pediatrie II, cu statut de interimar, în locul doamnei şef lucrări dr. Carmen Laura Cristescu Budală, care este în concediu pentru sarcină şi lăuzie.

Art. 5. Se aprobă Metodologia de echivalare a disciplinelor şi transfer a creditelor obţinute în învăţământul postliceal pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat, de către UDJG, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul de licenţă. (Anexa 2)

Art. 6. Se aprobă cererea formulată de către Mogda Gh. Ionuţ Viorel, absolvent al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, în sesiunea ianuarie-februarie 2015.

Art. 7. Se aprobă cererea formulată de către Labeş N. Mădălina, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, în sesiunea ianuarie-februarie 2015.

Art. 8. Se aprobă cererea formulată de către Ion (Boboc) Adriana, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, în sesiunea ianuarie-februarie 2015.

Art. 9. Se aprobă cererea formulată de către Fragă Dana Mariana, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2013, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, în sesiunea ianuarie-februarie 2015.

Art. 10. Se aprobă cererile de prelungire/întrerupere a studiilor universitare de doctorat, conform rezoluţiei directorului CSUD, pentru următorii studenţi doctoranzi:
 
Nr. crt. Numele şi prenumele An, domeniu, formă de învăţământ, finanţare Solicitarea formulată de doctorand Rezoluţia directorului CSUD
1. TANVUIA G. SILVIA ALICE (NIŢĂ) III, Filologie, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire în regim cu taxă
2. PARASCHIV E. ALIN III, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, cu frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, anul I de prelungire, cu taxă
3. EGRI I. MARIA VI, Filologie fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, ULTIMELE 6 luni de prelungire, cu taxă
4. CIOARĂ V. LILIANA III, Inginerie industrială, cu frecvenţă, buget Întreruperea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, primul an de întrerupere
5. COJAN D. ADRIAN-CIPRIAN VI, Inginerie mecanică, fără frecvenţă, cu taxă Întreruperea studiilor doctorale cu o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, primele 6 luni de întrerupere
6. MARCEAN V. DANA-ELENA (HOLBAN) III, Economie, cu frecvenţă, cu taxă Întreruperea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, al II-lea an de întrerupere, concediu postnatal
7. CĂRĂDAN C. SIMONA-LAURA (TURCU) III, Inginerie industrială, cu frecvenţă, buget Întreruperea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, primul an de întrerupere
8. TEODOR A. FLORIN VI, Inginerie industrială, fără frecvenţă, cu taxă Prelungirea studiilor doctorale cu o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.10.2014 De acord, ultimul an de prelungire, cu taxă
 
Art. 11. Se respinge solicitarea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG de eliminare a anexelor din Regulamentul instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din UDJG, aprobat prin HS nr. 12/12.4.2014.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU


Anexa nr. 1 Criterii specifice pentru promovarea cadrelor didactice ale facultăţii, începând cu anul universitar 2014/2015
Anexa nr. 2 Metodologia de echivalare a disciplinelor şi transfer a creditelor obţinute în învăţământul postliceal pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat