Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

 • cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
 • propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
 • curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi electronic;
 • lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic;
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat;
 • copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
 • rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare versiune;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în care sunt indicate situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective (pentru învăţământul medical);
 • copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;
 • copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;
 • copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cu cel al cărţii de identitate ori paşaportului;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui), dacă este cazul;
 • în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, o copie a Ordinului de ministru care atestă calitatea de conducător de doctorat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concurs, stabilită de Senat.
 • opis documente  existente în dosar şi numerotarea tuturor paginilor dosarului de concurs.